Khóa học cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản về các quan điểm của Triết học Mác - Lênin: chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Từ đó giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn và cách mạng về vai trò của Chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung và Triết học Mác - Lênin nói riêng. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết các hoạt động trong cuộc sống thực tiễn.