HCMUT- Huỳnh Ngọc Oanh- Bài tập tình huống: 

Kịch bản phân đoạn học liệu trực tuyếnhttps://elearning-vnuhcm.vn/pluginfile.php/4291/course/summary/Huynh%20Ngoc%20Oanh%20lan%203-kich-ban-phan-doan-hoc-lieu-truc-tuyen.pdf