Môn Kinh tế tài nguyên và môi trường là môn học chuyên ngành, dành cho sinh viên năm 3 ngành Quản lý tài nguyên và môi trường.