Mục tiêu tổng quát

Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau:

·         Nắm vững các khái niệm cơ bản về cấu trúc, đặc tính, hoạt tính, động học enzyme

·         Vận dụng phương pháp nghiên cứu về enzyme và ứng dụng

·         Thực hành làm việc nhóm, lập kế hoạch, quản lý thời gian, thu thập thông tin