Bài tập lớn được chia làm 3 phần:

- Phần 1: Tĩnh học

- Phần 2: Động học

- Phần 3: Động lực học

Sinh viên phải hoàn thành Bài tập lớn và nộp theo đường link quy định sau khi kết thúc phần học được 7 ngày.