Môn học dành cho sinh viên đại học với những mục tiêu tổng quát sau :

o   Hiểu, phân tích và tổng hợp được những nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin:

o   Hình thành thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận cho nhận thức khoa học, cho thực tiễn cách mạng, xây dựng kỹ năng mềm cho sinh viên

o   Xây dựng thái độ khoa học, đúng đắn, phù hợp với công việc chuyên môn và thực tiễn đất nước.