Cơ Lưu chất là môn kỹ thuật cơ sở của tất cả các ngành kỹ sư. Môn Cơ Lưu chất với mã số CI2003 được thiết kế cho các chuyên ngành đào tạo của các khoa Cơ khí, Khoa học ứng dụng, Kỹ thuật Địa Chất và Dầu khí, Kỹ thuật Giao thông, Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường và Tài nguyên. Môn học nhằm trang bị cho sinh viên hai khối kiến thức là cơ bản và ứng dụng của Cơ Lưu Chất. Khối kiến thức cơ bản là các khái niệm cùng với các phương trình, định luật mô tả các quy luật cân bằng và chuyển động của lưu chất cũng như sự tương tác của lưu chất với các vật thể khác. Khối kiến thức này giúp sinh viên hiểu biết về bản chất của lĩnh vực nghiên cứu và sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu ở bậc cao hơn. Khối kiến thức ứng dụng là các phương trình, công thức và các phương pháp tính toán các bài toán ứng dụng cơ bản trong các ngành kỹ thuật. Khối kiến thức này giúp sinh viên có khả năng giải quyết các vấn đề thực hành khi hành nghề sau này.