Môn học Nghệ thuật nói trước công chúng dành cho đối tượng sinh viên năm III - Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.